Privacyverklaring

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel gaat zorgvuldig met uw gegevens om en hieronder leggen we uit hoe we dat doen.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens en doel

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  verwerkt persoonsgegevens op grondslag van een gerechtvaardigd belang omdat u lid bent van onze adviesraad of contact hebt gezocht met de adviesraad, het zijn dus gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt.  Bij de verdere verwerking van de aan ons toegezonden gegevens zal de ontvanger de gegevens anoniem als casus in onze besprekingen inbrengen. Dossiervorming  van een ingebrachte casus vindt alleen plaats op basis van anoniem maken van de casus.  We houden ons  bij de verwerking van deze gegevens aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw casus en communicatie met u over de status

– Het aanvragen van vergoedingen of declaraties op basis van lidmaatschap

– Het verzenden van de relevante informatie voor het bijwonen  van vergaderingen of het deelnemen in de werkgroepen

 

(Categorieën) persoonsgegevens die verwerkt worden

  • Voorletters en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mail adres en telefoonnummer
  • IBAN-nummer

 

Verwerking persoonsgegevens en verstrekking aan derden

Binnen Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  kunnen de leden van het Dagelijks Bestuur over de algemene gegevens beschikken.  De secretaris en de ambtelijke ondersteuner beschikken over de gegevens noodzakelijk voor de verwerking van vergoedingen en declaraties. De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  verstrekt uitsluitend gegevens aan de Gemeente Tytsjerksteradiel  voor het doen van een vergoeding en uitbetaling van declaraties.

Als we de gegevens niet op onze eigen computer(s) bijhouden maar online laten bijhouden dan sluiten we een zogenaamde verwerkersovereenkomst af met het bedrijf die deze online diensten aan ons aanbied. Dit schrijft de wetgeving voor, en het geeft ons bovendien de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de verwerking op een veilige wijze plaatsvindt waarbij je privacy wordt gerespecteerd.

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  neemt de bescherming van je gegevens en de privacy serieus. Daarom zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we voor de gegevens die we op onze eigen computer(s) bijhouden en is in een verwerkersovereenkomst geregeld indien we de gegevens online laten bijhouden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via het onderaan deze verklaring vermelde mailadres.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de activiteiten  voor de stichting uit te voeren. Zij hanteert hiervoor de wettelijke termijn van 7 jaar die nodig is voor financieel administratieve gegevens.

 

Website en cookies, of vergelijkbare technieken

Op onze website houden we geen bezoekersgegevens bij en we gebruiken geen cookies om uw voorkeuzes of instellingen te onthouden. Een cookie is een bestandje dat op uw computer of tablet wordt opgeslagen.

Wij besteden de uiterste zorg aan beeldmateriaal op onze website. Bij evenementen en activiteiten van de Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel   worden soms foto’s door ons gemaakt, die op onze website of op  sociale media kunnen worden geplaatst. Het gaat daarbij steeds om algemene beelden (geen close-up’s). Als je bezwaar hebt tegen een foto op onze website, stuur dan een bericht aan het onderaan deze verklaring vermelde mailadres.

 

Informatie over de gegevensverwerking en uw rechten als betrokkene

Als lid van de adviesraad heeft u als betrokkene rechten zoals vermeld in de artikelen 12 t/m 23 AVG. Hieronder valt o.a. het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht op gegevenswissing. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij de Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  een wettelijke verplichting heeft de gegevens te verwerken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt dan kunt u een verzoek tot inzage doen. De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel  behandelt uw verzoek zo snel mogelijk en bericht u binnen de termijnen zoals vermeld in artikel 12.3 AVG. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt uw verzoek verzoek per email sturen aan: info@adviesraadwmotdiel.nl

o.v.v. Inzageverzoek persoonsgegevens