Leden adviesraad WMO

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Luit Dam, BurgumLuit van Dam

Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij in om het gemeentelijk beleid rondom zelfredzaamheid voor jong en oud via (on-)gevraagd advies mede vorm te geven. Daartoe breng ik mijn opgedane kennis, ervaringen en netwerk op bestuurlijk niveau binnen het zorglandschap in Fryslân mee. Lid werkgroep Zorg adviesraad WMO

Secretaris / vicevoorzitter Gerrit Haakma, Ryptsjerk

Reeds vele jaren actief in maatschappelijk betrokken functies. Van kerkelijk jeugdwerk en sport tot dorpshuis. Momenteel voorzitter van “Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk” en deels actief in de politiek. Binnen de Adviesraad WMO functioneer ik als secretaris en heb zitting in de werkgroep Participatie. In het dagelijks werk heb ik een ICT adviesfunctie bij ROC Friese Poort.

 

Lid Sytie Siegers-Wijma, Garyp

Heeft als voormalig wethouder van onze gemeente veel kennis over het tot standkomen van beleid. Adviseert hierover als lid van ons dagelijks bestuur. Heeft daarnaast een grote affiniteit met zorg- en welzijn in onze gemeente.

 

De leden:

Nynke Messham, Burgum

Voormalig leerkracht / interne begeleider die betrokken is en kennis heeft van het onderwijs en de leerlingen- en jeugdzorg. Betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Lid werkgroep Jeugd adviesraad WMO

Diny Swart, Tytsjerk
Betrokken dorpsbewoner, bestuurslid dorpsbelang, betrokken geweest bij Plattelandsvrouwen, emancipatiewerkgroep en vrijwilligerscentrale. 10 jaar bestuurslid geweest van Stichting Jeugd- en Jong Volwassenenwerk in Tytsjerk. Lid werkgroep Jeugd adviesraad WMO

Gonnie van Dieren, Burgum
Ervaring in de gezondheidszorg en sociale sector. Maatschappelijk betrokken bij alles wat met de oudere mens te maken heeft en lid van en namens de seniorenraad Tytsjerksteradiel. Lid werkgroep Mantelzorg, Vrijwilligers en Huishoudelijke Hulp adviesraad WMO

John Meulman, Burgum
Vertegenwoordiger voor de Seniorenraad

Hannie van der Heide, Burgum
Lid Cliëntenraad Huishoudelijke Hulp Kwadrantgroep. Lid Cliëntenraad Tytsjerksteradiel. Gewerkt in het basisonderwijs. Mantelzorger, medwerker werledwinkel en vrijwilliger bij de PKN Burgum. Voorzitter werkgroep Mantelzorg, Vrijwilligers en Huishoudelijke Hulp adviesraad WMO

Ellie van Slooten, Hurdegaryp
Ervaringsdeskundig op het gebied mantelzorg, gehandicapten en PGB’s. Lid van de werkgroep Jeugd.

Elly Adema, Burgum
Zelf als mantelzorger en ervaringsdeskundige actief. Lid van de werkgroep Mantelzorg, Vrijwilligers en Huishoudelijke Hulp adviesraad WMO

Janneke Santema, Mûnein
Lid cliëntenraad Heemstra State, mantelzorger en maatschappelijk betrokken.

Jan Bout, Bartlehiem

Psychotherapeut en trainer, voorheen verbonden aan de GGZ Drenthe en tegenwoordig werkend vanuit een eigen praktijk. Jan was ook lid van de WMO Adviesraad Midden Drenthe.