Visie en missie

logo Adviesraad WMOMissie

De Adviesraad WMO gemeente Tytsjerksteradiel is een onafhankelijk advies orgaan die tot taak heeft het college van Burgemeester en Wethouders zowel gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die vallen onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Visie

Als Adviesraad WMO staan wij voor het uitbrengen van een kwalitatief goed onderbouwd advies ten aanzien van de langetermijnvisie en beleidsontwikkeling aan de gemeente op het gebied van de WMO. Deze adviezen dienen te stoelen op een brede informatiestroom vanuit burgers, belangengroepen, instanties en wet- en regelgeving en bewerken dat de beleidsontwikkeling door de gemeente maximaal ten goede komt aan de burgers. De burger heeft daardoor optimaal invloed op de leefbaarheid en dienstverlening in zijn/haar directe omgeving.