Home

Uw signaal is voor ons van groot belang!

logo Adviesraad WMO

Sinds 1 januari 2015 is heeft uw gemeente nog meer verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van welzijn, jeugdzorg, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en aanpassingen- en vervoer voor gehandicapten. Dit alles is geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). (voorheen AWBZ). De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat heeft consequenties voor u als burger.

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel is een onafhankelijk adviesorgaan wat advies geeft over een goede toepassing en mogelijke verbeteringen inzake de uitvoering van het WMO beleid. Uw signaal is voor ons van groot belang om onze adviesfunctie goed te kunnen uitoefenen. Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips? U kunt deze aan ons doorgeven: info@adviesraadwmotdiel.nl of telefonisch op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur op 06-3001 3338

Ook bent u van harte welkom op de maandelijkse vergadering van onze adviesraad WMO. Deze vindt plaats op elk 2de maandagavond van de maand om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgum. Een half uur voor de vergadering wordt een inloopspreekuur gehouden in de centrale hal van het gemeentehuis.

I.v.m de corona wordt momenteel geen inloopspreekuur gehouden en zijn er alleen online videovergaderingen gepland. Wilt deze bijwonen mail dan naar het info-adres voor een deelnamelink.

 

Bent u hulpverlener of mantelzorger?  Ook uw signalen willen wij graag horen!
(Reacties worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en blijven anoniem)